REGULAMIN PORZĄDKOWY

   1. Każda osoba biorąca udział w konwencie ma obowiązek nosić w widocznym miejscu identyfikator. W przypadku zgubienia identyfikatora należy zgłosić się do rejestracji.
   2. Na całym terenie budynku obowiązuje zakaz palenia papierosów.
   3. Na terenie konwentu należy zachować czystość i porządek.
   4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki.
   5. Odpowiedzialność finansową za powstałe szkody ponoszą sprawcy.
   6. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu imprezy.
   7. Osobom obecnym na imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia na teren konwentu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (łuki, kusze, proce itp.) oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
   8. Osoby stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych uczestników będą usuwane z konwentu bez prawa powrotu i bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.
   9. Uczestnicy posiadający bilet jednodniowy najpóźniej o godzinie 22.00 powinni opuścić budynek konwentu.
   10. Ochrona konwentu, w tym pracownicy ochrony osób i mienia, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnieni do:
a) sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty, o których mowa w pkt 7.,
d) w przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na imprezie albo zakłócania przez te osoby porządku, do wezwania ich do opuszczenia imprezy,
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
   11. Wejście na konwent jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu.

strona główna
kontakt
o asuconach
asucon 07
plan konwentu
konkursy
eXpEdYcJa
dojazd
regulamin
rezerwacje
wersja 1.0
23/08/02